CPU : 라이젠 1300X
RAM : 삼성 DDR4-19200 8G
M/B : 에즈락 a320m-DGS
SSD : 디오테라 240G
P/W : 잘만 LE-II 400W
GPU : 조텍 GTX1050Ti 듀얼 싸일런스 4G
케이스 : 아이구주 미니 큐브 I-2AL
모니터 : 한성 2754C 무결점
 
 
일괄 60에 판매합니다
 
청주 가경동 직거래만합니다
 
O1O-오658-팔752
 
문자주세요