IMG_3748.JPG : WD Balck NVMe SSD 250GB / SK Hynix M.2 SSD 128GB / 삼성 SSD 850 EVO 250GB 팝니다.IMG_3750.JPG : WD Balck NVMe SSD 250GB / SK Hynix M.2 SSD 128GB / 삼성 SSD 850 EVO 250GB 팝니다.IMG_3749.JPG : WD Balck NVMe SSD 250GB / SK Hynix M.2 SSD 128GB / 삼성 SSD 850 EVO 250GB 팝니다.

*** 청주/세종/대전 직거래 원합니다(청주 우선). 연락처 010-이구육구-1103. 문자주세요 ***

1. WD Balck NVMe SSD 250GB : 단순개봉 미사용, 70,000원

2. SK Hynix M.2 SSD 128GB : 사용, 25,000원

3. 삼성 SSD 850 EVO 250GB  : 17년식 무상보증 5년(?),  45,000원