amd CPU

AM2두얼3800=1개=1,500원=30개일괄30,000원[두얼 3600 8개포함]

 

AM2두얼4000=1개=2,000원=90개일괄=135,000원[4000,42개4200,32개4400,14개포함]

 

AM2두얼4800=1개=3000원=50개일괄=100,000원[4800,24개4600,23개포함]

 

AM2 두얼 5000=1개=4,000원 =9개일괄27,000원

 

AM2 두얼 5200=1개=4,500원 =7개일괄28,000원

 

AM2 두얼 5600=1개=5,000원 =4개일괄18,000원

 

AM2 두얼 6000=1개=7,000원 =5개일괄30,000원

 

AM2 쿠마 7750=1개=4000원 =5개일괄17,000원

 

AM2 툴리만 8400 = 1개=6000원=5개일괄25000원

 

AM2 툴리만 8450 = 1개=7000원=13개일괄78,000원

 

AM2 툴리만 8650 = 1개=90000원=2개일괄16000원

 

칼리스토545=1개15,000원=2개일괄28,000원

 

아제나9650 = 27,000원=2개일괄52,000원

 

사르가스 140= 1개=5000원=12개일괄48,000원

 

사르가스 145= 1개=7000원=2개일괄10,000원

 

레고르240 = 1개10,000원=2개일괄18,000원

 

레고르245 = 1개11,000원=2개일괄20,000원

 

레고르250 = 1개14,000원=5개일괄65,000원

 

라나425=1개13,000원

 

라나445=1개15,000원

 

 

투 반 t55 = 1개77,000원 =4개일괄300,000원

 

 

 

<INTEL CPU>

775셀350개 및530~싱글 650개 합약2000개일괄1,400,000원드립니다

 

775 640,650외 =200개=일괄200,000원

 

775 661 =3000원=5=일괄10000원[660/1개포함]

 

PD 805 =1개=1,200원=90개=일괄108,000원.

 

PD 820 =1개=1,500원=190개=일괄285,000원

 

PD 830 =1개=2,000원=30개=일괄60,000원

총합310개일괄453,000원=350,000원드립니다

 

PD915~920 = 1개 = 1,500원 =  50개일괄 65,000원

 

PD925~930 = 1개 = 2,000원 =160개일괄250,000원

 

PD935~940 = 1개 = 2,500원 =  40개일괄 80,000원

 

PD940~945 = 1개 = 3,000원 =200개일괄400,000원

총합450개일괄795,000원-600,000원에드립니다

 

 

L420 =1개=1500원 150개일괄 150,000원

 

L430 =1개=2000원=170개일괄255,000원

 

E1200 =2,000원=1개=5개일괄10000원

E1400 =2000원=1개

E1500 =2,000원=1개

 

E3200 =2,000원=5개일괄7500원

 

E3300 =2,500원=20개일괄34000원

 

E3400 =3,000원=20개일괄44000원

 

 

콘로 E2140 =1개=1500원=20괄24,000원

 

콘로 E2160 =1개=2000원=20개=일괄30,000원

 

콘로 E2180 =1개=2500원=20개=일괄40,000원

 

콘로 E2200 =1개=2,500원=40개일괄80,000원

 

콘로 E2220 =1개=3,000원=4개일괄10,000원

 

여기까지인텔 저사양 모든씨피유 일괄사시면 1000원씩 다드립니다

 

 

콘로 E4300 =1개 3,000원=25개=일괄75,000원

 

콘로 E4400 =1개 3,500원=20개=일괄60,000원

 

콘로 E4500 =1개 4,500원=42개=일괄168,000원

 

콘로 E4600 =1개 5,000원=16개=일괄72,000원

 

 

콘로 E6300=1개=3,500원=50개일괄150,000원

 

콘로 E6320=1개=4,000원=40개일괄140,000원

 

콘로 E6400=1개=4,500원=21개일괄84,000원[E6420,5개포함]

 

콘로 E6550=1개=5,000원=4개=일괄18,000원

 

콘로 E6600=1개=6,000원=3개=일괄16,000원

 

콘로 E6750=1개=6,000원=4개=일괄22,000원

 

콘로 E6850=1개=7,000원

 

울프데일 E5200 -1개 3,500원=70개일괄210,000원

 

울프데일 E5300 -1개 4,000원=30개일괄105,000원

 

울프데일 E5400 - 1개4,500원=24개일괄96,000원

 

울프데일 E5500 - 1개5,500원=3일괄15,000원

 

울프데일 E5700 - 1개7,000원 =4개일괄24,000원

 

울프데일 E5800 - 1개9,000원

 

울프데일 E6300 - 1개5,000원=9개일40500원

 

울프데일 E6500 - 1개6,000원=8개일괄44000원

 

울프데일 E6600 - 1개7,000원=6개일괄39000원

 

울프데일 E6700 - 1개9,000원=2개일괄16000원

 

울프데일 E7200 - 1개7,000원=15개일괄90,000원

 

울프데일 E7300 - 1개8,000원=8개일괄56,000원

 

울프데일 E7400 - 1개9,000원=13개일괄104,000원

 

울프데일 E7500 - 1개11,000원=20개일괄200,000원

 

울프데일 E8200 - 1개9,000원=6개일괄48,000원

 

울프데일 E8300 - 1개11,000원=10개일괄100,000원

 

울프데일 E8400 - 1개15,000원=50개일괄700,000원

 

울프데일 E8500 - 1개19,000원=3개일괄54000원

 

 

q6600 퀘드코어 1개=26000원=13개일괄325,000원

 

q9300 퀘드코어 1개=38000원

 

q9400 퀘드코어 1개=45000원=3개일괄129,000원

 

q9550 퀘드코어 1개=72000원

 

i3 530 =1개26,000원=14개일괄350,000원

 

i3 540 =1개28,000원=6개일괄162,000원

 

i3 550 =1개30,000원=15개일괄435,000원

 

g530 =1개25,000원

 

g620 =1개28,000원

 

g630 =1개30,000원=2개일괄58,000원

 

g850 =1개33,000원=2개일괄64,000원

 

g2030 =1개42,000원

 

g3220 =1개42,000원

 

 

i5 750 =1개59,000원=3개일괄174,000원

 

i5 760 =1개63,000원=5개일괄310,000원

 

i3 2120 =1개80,000원 =4개일괄316,000원

 

i5 2500 =1개129,000원=4개일괄510,000원

 

 

모든cpu 쿨러별도입니다

 

택배거래하실분들은 꼭참조하세요   테스트 한 제품입니다 as7일까지해드립니다

 

필독 : as기간엄수해주세요 지나서연락하시면 반품교환안됩니다

 

대전광역시 대덕구 신탄진 입니다 연락처 010-8291-7506 문자나 전화주세요